Klachtenprocedure

Pacea streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u ontevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon binnen Pacea.
Wilt u een officiële klacht indienen? Dat kan uiteraard. Om een goede afhandeling van uw klacht te verzekeren volgt Pacea een duidelijke klachtenprocedure. Wij willen graag leren van klachten om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant, en als deelnemer, beter kunnen adviseren.

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen door een email te sturen naar info@pacea.nl met de titel “Klacht” of een brief te sturen naar Pacea, Ziedewijstraat 35, 3042 HV in Rotterdam. Door uw klacht schriftelijk in te dienen behandelen wij uw tekst als uitgangspunt en sluiten daarmee eventuele interpretaties van de klacht door onze werknemers uit. Naast de melding per brief of per e-email is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke klachtcoördinator die eventueel voor een toelichting contact met u opneemt. Daarnaast bespreekt de verantwoordelijke klachtcoördinator met de persoon of personen binnen Pacea die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie komt de verantwoordelijke klachtcoördinator tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is wordt hierbij aangegeven welke verbeteringen Pacea uitvoert. Indien het gaat om een (deels) ongegronde klacht wordt dit duidelijk in de uitspraak toegelicht. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

Oneens met de uitspraak of is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Pacea. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak. Ook wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop de klacht is afgehandeld kunt u zich wenden tot de directie van Pacea.

Uitzonderingen

De onderstaande situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure:

  • Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van Pacea meent te hebben opgelopen. U kunt in dat geval een aansprakelijkstelling sturen per email naar info@Pacea.nl met de titel “Aansprakelijkheidsstelling”.
  • Vragen of opmerkingen over een factuur. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@Pacea.nl met de titel “Factuur”.